Skip to main content
Til toppen
NYE KATALOGER FRA LAUVRING & LENE BJERRE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Norge

1. GYLDIGHED  

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra Moodfolk, medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger parterne imellem. Der tages forbehold for trykfejl og prisændring.

 2. TILBUD OG ACCEPT OG ORDREMODTAGELSE 

Alle tilbud fra Moodfolk skal accepteres skriftligt inden 20 dage fra modtagelsen. Ved løbende samhandel uden fast pristilbud effektueres alle ordrer til de på ordremodtagelsesdagen gældende priser i danske kroner ekskl. moms og med forbehold for prisændringer i leverandørpriser, fragtpriser, toldsatser, forbrugsafgifter og valutakursudsving. Gældende priser fremgår af vedlagte prisliste. Såfremt leveringstidspunktet ligger op til 8 uger efter ordremodtagelsen, tager Moodfolk dog forbehold for ændringer i prislisten. Enhver ordre modtages med forbehold for at Moodfolk kan annullere ordren hvis Moodfolk har for lavt indvalg af pågældende design/dessin, svigt fra råvareleverandør, design/dessin udgået/udsolgt, samt force majeure. Moodfolk kan afvise en ordre, såfremt der ikke kan opnås en tilfredsstillende kreditoplysning på kunden. Der sælges ikke produkter i anbrud. Du kan justere din ordre indenfor 48 timer efter modtagelsen af ordrebekræftelsen, men kun på de varer, som ikke er tilgængelige. Minimumskøb ved første leverance er NOK 10.000. 

3. BETALING

3.1: Moodfolk har samarbejde med Midt Factoring A/S, som tager sig af det administrative arbejde i forbindelse med vores debitorbogholderi. Ordningen medfører, at fakturaer skal betales direkte til Midt Factoring. Alle Midt Factorings oplysninger vil fremgå på fakturaen.

3.2: Betalingen skal ske senest den dato, ordrebekræftelsen/fakturaen angiver som sidste rettidig betalingsdag.

3.3: Hvis betalingen sker efter forfaldsdato, er Midt Factoring berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdatoen i overensstemmelse med renteloven. Der vil yderligere blive tilskrevet rykkergebyr ved for sen betaling. Forsinkelse med forfaldne betalinger berettiger Moodfolk til at annullere eller udskyde igangværende ordrer.

4. LEVERING 

Incoterms 2020 benyttes. Alle priser er ekskl. fragtomk.  Moodfolk er berettiget til at effektuere leverancer som delleverancer for købers regning. Moodfolk er uden ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure eller andre leveringshindrende omstændigheder, der rimeligvis ikke kunne forudses. I tilfælde af forsinkelse, der skyldes andre forhold end de førnævnte, hæfter Moodfolk dog ikke for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab. Fragtomkostninger beregnes som 13% af fakturabeløbet, dog minimum NOK 750,00. Levering er fragtfri ved ordrer på min. NOK 10.000,-. - Levering af shop inventar samt varer markeret med ”special fragt” er undtaget i det fragtfrie beløb, derfor vil der blive afregnet Fragtomk. for disse varer. Der vil blive pålagt indfortoldninggebyr på hver faktura på NOK 250. Hvis vi modtaget en forkert leveringsadresse eller hvis der ikke er nogen til stede på leveringstidspunktet, fakturerer vi dig yderligere et fragtgebyr relateret til 2. levering og til aktuelle priser. 

5. EJENDOMSFORBEHOLD

Ejendomsretten til det solgte forbliver Moodfolks, indtil hele restfordringen er betalt, hvorfor køberen indtil da er uberettiget til at sælge, pantsætte, udlåne eller på anden lignende måde disponerer over effekterne. Køberen er, indtil ejendomsretten overgår til ham, pligtig kun at benytte de solgte effekter på forsvarlig vis og sørge for at holde disse brand- og tyveriforsikret for egen regning. Moodfolk er berettiget til, når som helst, at tage effekterne i øjesyn. Køberen er over for Moodfolk ansvarlig for enhver beskadigelse af de købte effekter. Betales Moodfolk's tilgodehavende ikke rettidigt eller misligholder køber i øvrigt nogle af de i salgs- og leveringsbetingelserne nævnte vilkår, er Moodfolk berettiget til via fogedretten at tilbagetage de solgte effekter og forlange resttilgodehavendet betalt. Består misligholdelsen i en tilsidesættelse af betalingspligten, er Moodfolk berettiget til at tilbagetage de solgte effekter eller forlange sin restfordring indfriet, når køber er udeblevet med beløbet i 30 dage efter forfaldsdagen og dette beløb udgør mindst en tiendedel af det samlede beløb, der skal betales, eller hvis der i beløbet indgår flere afdrag, mindst en tyvendedel af det samlede beløb, der skal betales eller det udgør hele restfordringen.

6. RETTIGHEDER TIL DESIGN M.M. 

Alle rettigheder til designs, varemærker, forretningskendetegn, form, mønstre, farvevalg og farvekompositioner m.v., der knytter sig til leverancen, forbliver hos Moodfolk. Enhver efterligning eller kopiering af produkter fra Moodfolk er i strid med dansk lovgivning om beskyttelse af brugskunst og mønstre m.m.

7. ANSVAR FOR MANGLER  

7.1: Moodfolk bestræber sig til enhver tid på at sikre, at de leverede varer er i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsstandarder og specifikationer inden for grænsen af en tilladt størrelse tolerance på +/- 2-5% pr. vare. Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved de leverede varer, påtager Moodfolk sig efter sit valg:

- at ombytte varen ved levering af en ny mangelfri vare til køberen, 

 - at udbedre varen,

- at kreditere køberen for den mangelfulde vare mod returnering af denne, 

 - at yde køberen et afslag i prisen for varen efter nærmere forudgående aftale. 

 7.2: De i pkt. 7.1 omhandlende forpligtelser er betinget af, at der senest 8 dage efter modtagelse af den pågældende mangel er konstateret hos køberen, reklameres pr. e-mail med billeddokumentation over for Moodfolk med angivelse af, hvori fejlen / skaden måtte bestå. 

1. Undersøg straks ved modtagelsen af varerne, om emballagen har lidt overlast, og om indholdet er intakt.

2. Ved transportskade bedes modtager notere på fragtbrevet, at godset er modtaget med forbehold. Reklameres per email inden 7 dage med billeddokumentation af defekte paller/pakker.

3. Bemærk! Moodfolk har ikke mulighed for at yde erstatning for transportskader, såfremt tidsfristen samt punkt 1 og 2 ikke er overholdt.  

I overensstemmelse med Købeloven ophører Moodfolk's ansvar for mangelfulde leverancer under alle omstændigheder 2 år fra varernes overgivelse til køber.

7.3: Returnering af varer kan kun ske mod forudgående aftale med salgsafdelingen hos Moodfolk. Ved returnering skal varerne vedlægges kopi af returseddel rekvireret ved Moodfolk's salgsafdeling og pakken skal mærkes med returseddelnummeret. Køber betaler fragt ved returnering. Moodfolk forbeholder sig ret til, ved ekstraordinær eller ufyldestgørende reklamation, at kreditere reklamationen med - 20 % af den udfakturerede værdi.

7.4: Moodfolk er uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, tidstab, driftstab og avancetab eller lignende, der beror på mangler ved de leverede varer.

7.5 Køber har ingen returret på købte varer.

8. PRODUKTANSVAR  

8.1 Moodfolk er ansvarlig efter lov om produktansvar i den udstrækning, hvor loven på ufravigelig måde pålægger Moodfolk ansvar for produktskader forvoldt af leverancer fra Moodfolk.

8.2: Moodfolk er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

8.3: Moodfolk's ansvar for produktskader er i alle tilfælde begrænset til maksimum 10 millioner kroner.

9. SALGSADRESSE

Varerne må kun, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale med LB, sælges på den forretnings-/leveringsadresse, som der er angivet på ordren.

10. VÆRNETING OG LOVVALG 

Enhver tvist skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København efter dansk ret. Ved aftaler med parter hjemmehørende i udlandet kommer lov nr. 733 af 7. december 1988 om Den Internationale Købelov til anvendelse med de ændringer, der følger af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.


  

  

  


  

  

  

Lenker
Language
Min side